fbpx
Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

Όροι χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας «NOMIKI BIBLIOTHIKI DAILY» που «βρίσκεται» στην ηλεκτρονική διεύθυνση daily.nb.org και η οποία εφεξής θα αναφέρεται ως «NB Daily». Το NB Daily σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και ανήκει στην Ανώνυμη Εταιρεία Εκδόσεων, Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης υπό την ονομασία «ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ», η οποία εφεξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως «Εταιρεία».

Στοιχεία Εταιρείας
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ
Ανώνυμη Εταιρεία Εκδόσεων, Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης
Έδρα Μαυρομιχάλη 23, 10680 Αθήνα
ΑΦΜ: 094443580
ΑΡ ΓΕΜΗ: 084700102000

Παρακαλούνται θερμά οι χρήστες του NB Daily να διαβάσουν προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν, για τη δική τους ενημέρωση.

Ορισμοί

Όπου «ιστοσελίδα», εννοείται η παρούσα ιστοσελίδα (portal).

Όπου «στοιχεία», εννοούνται όλα τα δεδομένα που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κάθε πίνακας, διάγραμμα, πληροφορία, αναφορά, ανάλυση, κείμενο, φωτογραφία, ως και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο συμπεριλαμβανομένων ιδεών, εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα.

Όπου «χρήστης», εννοείται κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας.

Όπου «χρήση», εννοείται η πρόσβαση, μελέτη, συμβουλή, αποθήκευση ή άλλη εγγραφή στη μνήμη ή σε άλλο μαγνητικό ή μη μέσο, εγκατάσταση, προβολή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, μηχανικό ή μη, συμπεριλαμβανομένης και της εκτύπωσης, των στοιχείων της ιστοσελίδας.

Δεσμευτικότητα

Τόσο στους παρόντες Όρους, όσο και στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και στην Πολιτική που αφορά στη Χρήση Cookies, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές μας. Η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι αφορούν στο σύνολο του περιεχομένου του. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους χρήσης, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση τους στην ιστοσελίδα. Μετά από τη δημοσίευση των τροποποιήσεων, η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται την αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα, υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά προβλέπεται το αντίθετο. Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Δικαιώματα πνευματικής & βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την Εταιρεία, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος portal και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της Εταιρείας.

Το NB Daily ή/και η Εταιρεία αντιτίθεται σε όλες τις εργασίες συλλογής και εξόρυξης δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 21Α του Ν 2121/1993. Η παρούσα αντίρρηση καλύπτει το σύνολο της ιστοσελίδας και το περιεχόμενο στο οποίο παρέχει πρόσβαση. Συνεπώς, όλες οι διαδικασίες συλλογής και αναζήτησης περιεχομένου και δεδομένων του portal, συμπεριλαμβανομένων των αυτοματοποιημένων συσκευών συλλογής δεδομένων, συνιστούν παράνομες πράξεις παραποίησης, εκτός εάν ληφθεί ειδική και έγγραφη προς τούτο άδεια. Δεδομένου ότι το άρθρο 21Β του Ν 2121/1993 ορίζει ότι ο ως άνω περιορισμός της χρήσης του περιεχομένου του portal μπορεί να πραγματοποιηθεί με κατάλληλο μέσο, η απουσία μεταδεδομένων που σχετίζονται με το δικτυακό τόπο, τους καταλόγους αλλά και το περιεχόμενο αυτού δεν επηρεάζει την άσκηση του δικαιώματος περιορισμού της χρήσης, που εκφράζεται στους εν λόγω γενικούς όρους χρήσης. Για να είναι ευκολότερη η ανάγνωση του εν λόγω δικαιώματος περιορισμού από οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη συσκευή συλλογής δεδομένων, η εναντίωση αυτή εκφράζεται στον κώδικα της ιστοσελίδας με μηχαναγνώσιμο τρόπο.

Περιορισμός ευθύνης

To NB Daily καταβάλλει διαρκώς τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του υφιστάμενου περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα και ορθότητα. Ειδικότερα, αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, με σεβασμό στη δημοσιογραφική δεοντολογία, από έγκριτες πηγές, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, όχι μόνο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, αλλά και της συμμετοχής τρίτων κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Για το λόγο αυτό, καθότι οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι οποιαδήποτε γνώμη, συμβουλή, δήλωση ή άλλη πληροφορία αξιοποιείται με δική τους αποκλειστική ευθύνη, το NB Daily δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε βλάβη ή/και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση σε αυτό ή/και τη χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτό. Τέλος, ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά του NB Daily πως οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή οι servers μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη, σας παρέχεται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλης φύσεως για επανόρθωση ζημίας που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο το χρήστη.

Αποκλεισμός νομικών συμβουλών

Όλες οι πληροφορίες και το εν γένει περιεχόμενο που παρουσιάζονται στο NB Daily είναι ενδεικτικές και έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα για τους χρήστες του διαδικτύου, ενώ σε καμία απολύτως περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως νομικές συμβουλές. Η Εταιρεία, οι αρθρογράφοι και η Συντακτική Ομάδα δεν παρέχουν σε καμία απολύτως περίπτωση νομικές ή παρεμφερείς συμβουλευτικές υπηρεσίες και δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προήλθαν από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που βασίστηκε, μερικά ή συνολικά, σε πληροφορίες που παρείχε η ιστοσελίδα. Το NB Daily ή/και η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δε συστήνουν και δεν προχωρούν σε αξιολόγηση ή/και σύγκριση δικηγόρων, ούτε εκφέρουν οποιαδήποτε κρίση για τα προσόντα, την εμπειρία ή τις πιστοποιήσεις των δικηγόρων που εμφανίζονται στις σελίδες του. Το NB Daily δεν επιδιώκει σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει το ρόλο των δικηγόρων, αντιθέτως στοχεύει στο να τους παρέχει βήμα προς το κοινό και να προωθήσει τις υπηρεσίες τους. Υπενθυμίζεται άλλωστε πως μόνη η χρήση του NB Daily ή η επικοινωνία μέσω αυτού δεν οδηγούν με κανέναν απολύτως τρόπο στην απευθείας δημιουργία σχέσης εντολέα – δικηγόρου. Για την ίδρυση της σχέσης αυτής απαιτείται ρητή συμφωνία μεταξύ του εντολέα και του δικηγόρου, η οποία δεσμεύει αυτούς και μόνο. Το NB Daily συνεργάζεται με τρίτα πρόσωπα (φυσικά και νομικά) σε όλα τα στάδια της συλλογής, επεξεργασίας και διανομής του ογκώδους περιεχομένου του. Ως εκ τούτου, δεν είναι σε θέση να παρέχει οποιαδήποτε ρητή, έμμεση ή εκπορευόμενη από τις περιστάσεις ή την αξιοπιστία του εγγύηση για την ακρίβεια, την ασφάλεια, την καταλληλότητα και την ποιότητα τους. Στο πλαίσιο της ελεύθερης διακίνησης πληροφοριών στο διαδίκτυο, οι χρήστες του NB Daily έχουν την ευθύνη για τη διασταύρωση των παρεχόμενων πληροφοριών και ενθαρρύνονται να υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις ή διορθώσεις.

Δημοσίευση περιεχομένου από χρήστες

Το NB Daily παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να δημοσιεύουν περιεχόμενο όπως ενδεικτικά κείμενα, εικόνες και βίντεο σε διάφορα σημεία του δικτυακού τόπου. Το περιεχόμενο αυτό είναι και παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη που το δημοσίευσε, ο οποίος και παραμένει ο μόνος υπεύθυνος για αυτό.

Η χρήση της ιστοσελίδας από τους χρήστες οφείλει να κινείται εντός του πλαισίου που θέτει ο νόμος, η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη και να γίνεται με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει την χρήση του από τρίτους. Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του εθνικού δικαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά που μπορεί να έχει επιπτώσεις σε άλλους χρήστες και να προκαλέσει βλάβη/δυσλειτουργία της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο συμπεριφοράς, ο χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει την δικαιούχο για κάθε ζημία που η ίδια υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι η Συντακτική Ομάδα της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει οποιοδήποτε δημοσιευμένο από το χρήστη περιεχόμενο το οποίο καταστρατηγεί το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, καθώς και σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οι χρήστες κατανοούν και συμφωνούν ότι έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα:

– Να μην είναι παράνομο, προσβλητικό, υβριστικό, πορνογραφικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό.

– Να μην παρεμποδίζει τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας.

– Να μην παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων.

– Να μην παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα.

– Να μην συνιστά ποινικό αδίκημα, με οποιοδήποτε τρόπο.

– Να είναι σύμφωνο με την υφιστάμενη εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης αντιληφθεί περιεχόμενο αντίθετο με τα παραπάνω, το NB Daily τον ενθαρρύνει με κάθε τρόπο να επικοινωνήσει με τη Συντακτική Ομάδα, για να το αναφέρει. Το περιεχόμενο το οποίο θα υποδειχθεί από τον χρήστη θα ελεγχθεί και αν κριθεί αναγκαίο θα απομακρυνθεί.

Υπερσυνδέσεις (hyperlinks)

Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (links) εντός του NB Daily παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link). Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μια διαφορετική ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής. Το NB Daily ή/και η Εταιρεία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας που παρατίθεται με σύνδεσμο (link). Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

Newsletters

Η ιστοσελίδα αποστέλλει βάσει δικού της προγραμματισμού ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletters) στους εγγεγραμμένους χρήστες ή όποιον άλλο έχει δηλώσει ότι το επιθυμεί, μέσω συγκεκριμένου μηχανισμού (opt-in). Όλοι οι αποδέκτες του newsletter, έχουν τη δυνατότητα να διαγραφούν από την υπηρεσία, μέσω ειδικού μηχανισμού, σύνδεσμος προς τον οποίο υπάρχει σε κάθε μήνυμα. Το περιεχόμενο του newsletter καθορίζεται από τη Συντακτική Ομάδα της ιστοσελίδας και δύναται να περιλαμβάνει μηνύματα τρίτων.

Αγγελίες

Το NB Daily παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα ανάρτησης και αναζήτησης αγγελιών εργασίας. Οι αγγελίες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους και στη συνέχεια ελέγχονται από την ομάδα του NB Daily για τυχόν παραβιάσεις των όρων χρήσης του. Η έγκριση ή η απόρριψη μίας ανάρτησης ανήκει στη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών. Υποβάλλοντας μία αγγελία στο NB Daily δηλώνετε υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που χρησιμοποιείτε είναι ακριβή και αληθή και έχετε το δικαίωμα νόμιμης χρήσης τους, συμπεριλαμβανομένων των λογότυπων, διακριτικών τίτλων, φωτογραφιών, τηλεφώνων, καρτών και διευθύνσεων e-mail. Με την υποβολή της αγγελίας αποδέχεστε ότι φέρετε αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενό της, ενώ εφαρμόζονται κανονικά οι διατάξεις των παρόντων όρων σχετικά με την ευθύνη χρήστη. Οι αγγελίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του NB Daily «όπως είναι» και ο έλεγχός τους από τους διαχειριστές αφορά μόνο σε ορθογραφία, σύνταξη και προφανείς παραβιάσεις των παρόντων όρων. Σε καμία περίπτωση το NB Daily δεν εγγυάται την ορθότητα ή την εγκυρότητα των πληροφοριών, οι οποίες δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως προτροπή για την τέλεση οποιασδήποτε πράξης, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης σύμβασης εργασίας ή άλλου τύπου. Η επικοινωνία μεταξύ διαφημιζόμενων και ενδιαφερόμενων λαμβάνει χώρα με αποκλειστική ευθύνη τους, ενώ το NB Daily δεν λαμβάνει γνώση ούτε ασκεί επιρροή επί του περιεχομένου της επικοινωνίας. Υποβάλλοντας την αγγελία σας αποδέχεστε ότι το NB Daily δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο των μηνυμάτων που λαμβάνετε στα μέσα επικοινωνίας που δηλώνετε. Με τη χρήση της υπηρεσίας της ιστοσελίδας για τις αγγελίες αναγνωρίζετε το δικαίωμα των διαχειριστών του NB Daily να διακόπτουν την πρόσβαση σε περιεχόμενο που έχετε υποβάλει και στην περίπτωση κατά την οποία κρίνουν ότι παραβιάζει τους όρους χρήσης, καθώς και, αν κριθεί απαραίτητο, να απαγορεύσει στον χρήστη να αναρτήσει οποιαδήποτε αγγελία στο μέλλον. Επιπρόσθετα, αναγνωρίζετε την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του NB Daily να προβάλει τις αγγελίες σας με όλες τις συναφείς πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων διακριτικών τίτλων και λογοτύπων, σε οποιοδήποτε σημείο του portal ή/και στις σελίδες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφόσον κριθεί πρόσφορο και αποτελεσματικό, αναλόγως του τύπου της αγγελίας.

Δήλωση συμμόρφωσης με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334

Η Εταιρεία δηλώνει ότι η ίδια και το NB Daily συμμορφώνονται με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63) και ότι στο πλαίσιο αυτό διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει ή/και να αφαιρεί κάθε περιεχόμενο το οποίο κρίνει ότι είναι παράνομο, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή άδεια του χρήστη, καθώς και να λαμβάνει κάθε αναγκαίο προληπτικό μέτρο για την αποτροπή της διάδοσης παράνομου περιεχομένου.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό και ενωσιακό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Το NB Daily και η Εταιρεία ενθαρρύνουν οι διαφορές οι οποίες ήθελε προκύψουν από την ερμηνεία ή/και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης να επιλύονται φιλικά, πολιτισμένα και εξωδικαστικά. Ρητά συμφωνείται ότι, σε περίπτωση μη εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, τα δικαστήρια των Αθηνών είναι αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από τους παρόντες όρους. Για το λόγο αυτό, αν έχετε διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, που εγείρει νομικά ή ηθικά ζητήματα, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε για να προχωρήσουμε στην άμεση αντιμετώπισή του.