fbpx
Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024

Πρακτική άσκηση φοιτητών ΑΕΙ: Ασφαλιστικό πλαίσιο – Τι ισχύει

Σε ότι αφορά την ασφάλιση των ασκούμενων δικηγόρων, από την εγγραφή τους στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, υπάγονται υποχρεωτικώς στην ασφάλιση των πρώην Τομέων Υγείας Δικηγόρων του e-ΕΦΚΑ.

Χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά
Χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά

Δείτε επίσης

Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 69 του Ν 4957/2022 («Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 126 του Ν 5078/2023 (ισχύς από 20.12.2023), οι φοιτητές/τριες που διεξάγουν πρακτική άσκηση, υπάγονται υποχρεωτικώς στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, δηλαδή του πρώην Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), αλλά μόνο για τον κίνδυνο του ατυχήματος. Το κόστος της ασφάλισης αυτής βαρύνει αποκλειστικώς τον Φορέα υποδοχής του/της πρακτικώς ασκούμενου/νης και προκύπτει από την διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν 2217/1994 («Κατάργηση του Ταμείου Συντάξεων Εκτελωνιστών (ΤΣΕ), υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην ασφάλιση του Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Ελλάδος (ΤΕΒΕ) και άλλες διατάξεις»). Στην διάταξη αυτή, αναφέρεται ότι:

«1. Οι εισφορές που καταβάλλονται στο ΙΚΑ (σ.σ.: ήδη, e-ΕΦΚΑ) για τους ασφαλισμένους που υπάγονται ή θα υπαχθούν στην ασφάλισή του, μόνο κατά του κινδύνου του ατυχήματος ορίζονται σε 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης (12ης) ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά. Η ασφάλιση πραγματοποιείται για 25 ημέρες τον μήνα ανεξάρτητα από την διάρκεια της απασχόλησης».

Αναφορικώς με τις ασφαλιστικές κλάσεις, παραπέμπουμε στην Εγκύκλιο 28/2023 του e-ΕΦΚΑ, με θέμα: «Νέα κατάταξη, από 1/4/2023, σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβόμενων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2023, λόγω αύξησης του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών». Σημειώνεται πάντως (και αυτό συνιστά εξαίρεση), ότι με βάση την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του Ν 3232/12-2-2004 («Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις»), φοιτητές/τριες και σπουδαστές/στριες, εφόσον κατά την διάρκεια της θεσμοθετημένης από το πρόγραμμα σπουδών τους πρακτικής άσκησης δεν καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος, δηλαδή δεν καλύπτονται για την παροχή ιατρικής περίθαλψης από τον e-ΕΦΚΑ, θα υπάγονται και για αυτό το πλαίσιο κάλυψης, στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ. Στην περίπτωση αυτή, οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, βαρύνουν τόσο τον πρακτικώς ασκούμενο/η φοιτητή/τρια ή σπουδαστή/στρια, όσο και τον Φορέα ή την επιχείρηση απασχόλησής τους, κατά την ισχύουσα εκατέρωθεν αναλογία (4,30%, 2,15%). Αυτό, γιατί ενδέχεται ο/η ασκούμενος/η φοιτητής-τρια, να καλύπτεται για παροχές ασθένειας σε είδος, αμέσως (λόγω της φοιτητικής του/της ιδιότητας) ή εμμέσως (λόγω της ασφάλισης του/της, από γονέα). Στην περίπτωση που καλύπτεται η παροχή ασθένειας σε είδος, η υποχρέωση περιορίζεται στην ασφάλιση μόνο κατά του κινδύνου ατυχήματος (1%).

Σε σχέση με την πρακτική αντιμετώπιση, στην περίπτωση της κάλυψης μόνο για τον κίνδυνο του κλάδου ατυχήματος, ο κωδικός πακέτου κάλυψης (ΚΠΚ), για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), είναι ο 210, ενώ στην περίπτωση που θα πρέπει να καλύπτονται και οι παροχές ασθένειας σε είδος, ο κωδικός πακέτου κάλυψης είναι ο 225.

ΚΛΑΔΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

* ΚΑΔ σύμφωνα με την δραστηριότητα του εργοδότη, (δηλ. ο ΚΑΔ που χρησιμοποιείται στην ΑΠΔ για το λοιπό προσωπικό του)

* Κωδικός Ειδικότητας: 332020 (Φοιτητές ΑΕΙ)

* Ειδική περίπτωση: 14

* Τύπος Αποδοχών: 13 (τεκμαρτές αποδοχές)

* Κωδικός Πακέτου Κάλυψης: 210 (εργοδοτικές εισφορές 1% για επαγγελματικό κίνδυνο)

* Οι μηνιαίες συνολικές ασφαλιστικές εισφορές ανά καταρτιζόμενο ανέρχονται σε 1%
ΚΛΑΔΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

* ΚΑΔ: σύμφωνα με τη δραστηριότητα του εργοδότη (δηλ. ο ΚΑΔ που χρησιμοποιείται στην ΑΠΔ για το λοιπό προσωπικό του)

* Κωδικός Ειδικότητας: 332020 (Φοιτητές ΑΕΙ)

* Ειδική Περίπτωση: 36 (για την μετατροπή του ΠΚ σε 225). Βλέπε την Εγκύκλιο e-ΕΦΚΑ 7/20-1-2023.Τύπος Αποδοχών: 13 (τεκμαρτές αποδοχές)

* Κωδικός Πακέτου Κάλυψης – ΚΠΚ: 225
(εισφορές 7,45% = 1% επαγγελματικός κίνδυνος και 6,45% ασθένεια σε είδος)

* Για λοιπούς ΚΑΔ: Αναλόγως προς το αντικείμενο απασχόλησης, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης του/της φοιτητή/τριας.

Ασφάλιση ασκούμενων δικηγόρων

Σε ότι αφορά την ασφάλιση των ασκούμενων δικηγόρων, ανατρέχουμε στον Ν 4997/2022 («Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις») και στο άρθρο 11 (αντικατάσταση της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του Ν 3996/2011, περί του καθορισμού των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών των ασκούμενων δικηγόρων και των ασκούμενων δικαστικών επιμελητών): οι ασκούμενοι δικηγόροι, από την εγγραφή τους στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, υπάγονται υποχρεωτικώς στην ασφάλιση των πρώην Τομέων Υγείας Δικηγόρων του e-ΕΦΚΑ και καταβάλλουν μηνιαίως:

(α) για την περίοδο από 1/1/2017 έως τις 31/12/2019, την ασφαλιστική εισφορά πρώτης πενταετίας του άρθρου 41 του Ν 4387/2016, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή του με το άρθρο 37 του Ν 4670/2020, για παροχές σε είδος και σε χρήμα,

(β) για την περίοδο από 1/1/2020 και εφεξής, την ασφαλιστική εισφορά, σύμφωνα με τον πίνακα της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του Ν 4387/2016, για παροχές σε είδος και σε χρήμα, εφόσον δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού οργανισμού για τον ίδιο λόγο.

Ειδική ασφαλιστική εισφορά για το 2023

Κλάδος υγείας σε χρήμαΚλάδος υγείας σε είδος
3,29 ευρώ32,89 ευρώ

Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, και για τους ασκούμενους δικαστικούς επιμελητές, από την εγγραφή τους στον οικείο Σύλλογο Δικαστικών Επιμελητών.

* Ο κ. Νίκος Σγουρινάκης είναι τ. Διευθυντής Σύνταξης του περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», τ. Μέλος του ΣΛΟΤ

- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Πρόσφατες αναρτήσεις

- Διαφήμιση -