fbpx
Τετάρτη, 12 Ιουνίου, 2024

- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Άννα Μπαλτά

10 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δημόσιες συμβάσεις: Μη νόμιμη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας (Απόφ.ΕΑΔΗΣΥ 1844/2023)

Ακυρωτέα κρίθηκε από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων η απόφαση της αναθέτουσας αρχής να ματαιώσει τη διαγωνιστική διαδικασία. Εν προκειμένω, η αναθέτουσα αρχή επικαλέστηκε...

Αμοιβή δικηγόρου για παρασχεθείσες υπηρεσίες (ΔΕφΑθ 461/2024)

Η ενάγουσα, δικηγόρος Αθηνών, ανέλαβε τον χειρισμό και την διεκπεραίωση δικαστικών υποθέσεων του εναγόμενου Δήμου ως «εξωτερικός δικηγόρος», ενώ ακολούθως υπεγράφη μεταξύ αυτής και...

ΔΕΕ: Σύμφωνη με το δίκαιο της Ένωσης εθνική ρύθμιση περί υποχρεωτικής εγγραφής στο μητρώο ΦΠΑ εντός προθεσμίας (C-122/23)

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρόσφατη απόφαση που εξέδωσε την 11η.4.2024 στην υπόθεση C-122/23 έκρινε, κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος που υποβλήθηκε από το Ανώτατο...

Κατάργηση επιδομάτων εορτών και αδείας δικαστών – Δικαιοδοσία Ειδικού Δικαστηρίου άρ. 88 παρ. 2 του Συντ. (ΜΔΠρΘεσ 1919/2024)

Οι ενάγοντες δικαστικοί λειτουργοί ζήτησαν την καταβολή από το Δημόσιο αφενός, ποσών αποζημίωσης με βάση το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ, τα οποία αντιστοιχούν στα επιδόματα...

Δημόσιες συμβάσεις: Νομίμως η αναθέτουσα αρχή δεν κοινοποίησε σε διαγωνιζόμενο την ενδιάμεση πράξη ανάδειξης προσωρινού αναδόχου (Απόφ.ΕΑΔΗΣΥ 126/2023)

Ως αβάσιμοι απορρίφθηκαν οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας εταιρείας περί μη ορθής εφαρμογής του νόμου και της διακήρυξης από την αναθέτουσα αρχή. Ειδικότερα, η προσφεύγουσα...

Συνταγματική η έκτακτη εισφορά του άρθρου 37 Ν 4936/2022 για τα υπερκέρδη των παραγωγών ενέργειας (ΣτΕ 188/2024)

Εισαγωγικά Η επιβολή έκτακτης εισφοράς στα υπερκέρδη των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών ηλεκτρικής...

Πολίτες τρίτων χωρών: Δικαιώματα άμυνας σε περίπτωση ανάκλησης ή άρνησης χορήγησης άδειας διαμονής για λόγους εθνικής ασφάλειας (ΔΕΕ συνεκδ. υποθ. C-420/22, C-528/22)

Σύντομο ιστορικό Οι υποθέσεις των κύριων δικών, οι οποίες συνεκδικάσθηκαν λόγω της συνάφειάς τους, αφορούσαν αφενός την ανάκληση δελτίου μόνιμης διαμονής, αφετέρου την απόρριψη αίτησης...

Δήμος υποχρεώθηκε σε αποζημίωση 27.776 € με βάση τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό (ΔΕφΠατρ 110/2024)

Στην προκειμένη υπόθεση, η ενάγουσα εταιρεία άσκησε αγωγή κατά Δήμου διεκδικώντας την καταβολή ποσού για υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης προσωπικού, οι οποίες, κατά...

ΔΕΕ: Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Διαιτησίας της Βιέννης δεν αποτελεί «δικαστήριο» κατά την έννοια του άρθρου 267 ΣΛΕΕ (C-115/22)

Η αίτηση προδικαστικής παραπομπής είχε ασκηθεί στο πλαίσιο διαιτητικής διαδικασίας μεταξύ μιας αθλήτριας και του ανεξάρτητου οργανισμού για την καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης, σχετικά με...

ΔΕΕ: Μη υποχρεωτική για τον εθνικό δικαστή η αυτεπάγγελτη εξέταση του καταχρηστικού χαρακτήρα ρήτρας σε αγωγή μεταξύ επαγγελματιών (C-173/23)

Η υπόθεση της κύριας δίκης αφορούσε την αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε σε επιβάτη λόγω καθυστέρησης της μεταφοράς των αποσκευών του σε πτήση της...

Πρόσφατες αναρτήσεις

- Διαφήμιση -