fbpx
Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024

Πρόσκληση για την άσκηση 2 ασκούμενων δικηγόρων στο ΔΣΑ

Η άσκηση θα ξεκινήσει στις 11 Δεκεμβρίου 2023

Χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
Χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά

Δείτε επίσης

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Όσες-ους ασκούμενες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας.

Να υποβάλουν την αίτησή τους, από τις 21 Νοεμβρίου 2023 μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2023.

Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα απασχοληθούν στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ορίζονται σε δύο (2). Παράλληλα θα επιλεγούν δύο (2) επιλαχόντες για αναπλήρωση τυχόν θέσεων που θα κενωθούν.

  • Η άσκηση των ασκουμένων στο ΔΣΑ θα ξεκινήσει στις 11 Δεκεμβρίου 2023
  • Η μηνιαία αμοιβή είναι εξακόσια (600) ευρώ και η απασχόλησή τους θα διενεργείται εντός του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του ΔΣΑ

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

– Η θεσμοθέτηση της άσκησης στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών έχει στόχο την άμεση σύνδεση του Συλλόγου με τα μέλη του από το στάδιο της άσκησης και κυρίως το να αποκτήσουν οι ασκούμενοι δικηγόροι την απαιτούμενη πρακτική εμπειρία μέσω του Συλλογικού τους οργάνου. 

– Οι ασκούμενοι δικηγόροι θα τοποθετηθούν σε Υπηρεσίες του ΔΣΑ, (Γραφείο Προέδρου, Νομική Υπηρεσία, Πειθαρχικό, Γραμματεία CCBE, Τμήμα Σωματείων, Ψηφιοποίηση αποφάσεων, Κατάθεση ένδικων μέσων, Βιβλιοθήκη, Γραφείο Νομολογίας Ισοκράτης) ανάλογα με τις ανάγκες των συγκεκριμένων τμημάτων. 

– Η άσκησή των ασκουμένων στο ΔΣΑ θα διαρκέσει τουλάχιστον έξι (6) μήνες με δικαίωμα παρατάσεων σε συνάρτηση με τις ανάγκες του ΔΣΑ και με τον υπολειπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης της άσκησης του κάθε ασκούμενου.

 – Η Διοίκηση του ΔΣΑ διατηρεί το δικαίωμα της διακοπής της άσκησης, σε περίπτωση μη προσήκουσας εκπλήρωσης των καθηκόντων του ασκούμενου.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

– Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ασκούμενοι δικηγόροι, εγγεγραμμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και να μη συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους πριν από τις 11 Δεκεμβρίου 2024.

– Επίσης πρέπει να διαθέτουν:

α. Βαθμό πτυχίου Νομικής λίαν καλώς,

β. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας,

γ. Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Θα συνεκτιμηθεί η επαρκής γνώση γαλλικής γλώσσας, για την γραμματεία που αφορά τις σχέσεις του ΔΣΑ με Δικηγορικούς Συλλόγους του εξωτερικού (CCBE, IDHAE κλπ.).

Οι ανωτέρω ιδιότητες πρέπει να πιστοποιούνται από αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης (διατίθεται ηλεκτρονική αίτηση), οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: 

α) τα πλήρη στοιχεία τους, όπως καθορίζονται στο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του Ν 1599/1986. 

β) Αριθμό Μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. 

γ) ότι δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους πριν από τις 11 Δεκεμβρίου 2024. 

δ) αποδέχονται τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν για χρονικό διάστημα άσκησης τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 

ε) ότι διαθέτουν βαθμό πτυχίου λίαν καλώς, άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και γνώση πληροφορικής – επάρκεια στον χειρισμό του ηλεκτρονικού υπολογιστή, που αποτελούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις καθώς και τα άλλα προσόντα που τυχόν διαθέτουν (π.χ. δεύτερη γλώσσα κλπ.).

 Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

α. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των δύο (2) διαθέσιμων θέσεων, τότε οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να καταθέσουν μέχρι τις 4.12.2023 στο Τμήμα Ασκουμένων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών τον φυσικό – πρωτότυπο φάκελο με τα πλήρη ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους προσόντα.

β. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπερβαίνουν τον αριθμό, των δύο (2) διαθέσιμων θέσεων, τότε η επιλογή θα γίνει με κλήρωση, η οποία θα διεξαχθεί δημόσια στις 5 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 13.00΄ στο ΔΣΑ.

Οι ασκούμενοι που θα κληρωθούν, ανά κατηγορία, θα καταθέσουν μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2023 στο Τμήμα Ασκουμένων του ΔΣΑ, τον φυσικό – πρωτότυπο φάκελο με τα πλήρη ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα τους.

Η διαδικασία της επιλογής θα ολοκληρωθεί στις 8 Δεκεμβρίου 2023, οπότε και θα αναρτηθεί η σχετική ανακοίνωση στις ιστοσελίδες του ΔΣΑ, αφού προηγουμένως ελεγχθεί από τη Διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ο φυσικός φάκελος και η επάρκεια των γνώσεων και των ικανοτήτων που δηλώνουν οι επιλεγέντες.

 Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

Η αίτηση συμμετοχής (βλ. το συνημμένο αρχείο) στη διαδικασία επιλογής των ενδιαφερομένων για άσκηση στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση askoumenoi@dsa.gr εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας (21.11.2023 – 30.11.2023) (δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής συνημμένων σχετικών πιστοποιητικών με τις ιδιότητες και τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα των υποψηφίων και πιστοποιημένης γνώσης πληροφορικής).

Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Κατά την διάρκεια της άσκησης στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, οι ασκούμενοι δικηγόροι παύουν να ασκούνται ενώπιον δικηγόρου ή άλλων φορέων (ΝΣΚ, Δικαστήρια κλπ.), ενώ, μετά το πέρας της άσκησης στο ΔΣΑ, υποχρεούνται να συνεχίσουν την άσκησή τους ομοίως ενώπιον δικηγόρου ή λοιπών φορέων και να ενημερώσουν την Υπηρεσία του Τμήματος Ασκουμένων του ΔΣΑ με την κατάθεση των σχετικών βεβαιώσεων. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ διακοπής της άσκησης στο ΔΣΑ και επανέναρξης άσκησης σε Δικηγόρο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα πέντε (15) ημέρες.

Ως εκ τούτου, οι ασκούμενοι που θα ξεκινήσουν άσκηση στο ΔΣΑ από τις 11 Δεκεμβρίου 2023 υποχρεούνται να καταθέσουν αυθημερόν στο Τμήμα Ασκουμένων του ΔΣΑ τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση αλλαγής Δικηγόρου κατά τη διάρκεια της άσκησης (διατίθενται έντυπα ηλεκτρονικά μέσω του www.dsa.gr)
  • Βεβαίωση διακοπής άσκησης του Δικηγόρου Αθηνών στον οποίο πραγματοποιούσαν την άσκησή τους μέχρι την έναρξη της άσκησης στα Δικαστήρια (διατίθενται έντυπα ηλεκτρονικά μέσω του www.dsa.gr)

- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Πρόσφατες αναρτήσεις

- Διαφήμιση -