fbpx
Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

Ιατρική Σχολή Αθηνών: Άκυρη η εκλογή Αναπληρώτριας Καθηγήτριας – Η κρίση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

O αιτών υποστήριξε ότι είναι καταλληλότερος για την θέση, λόγω των πολυάριθμων ακαδημαϊκών θέσεων που έχει καταλάβει, της διεθνούς εμπειρίας και αναγνώρισής του και του σημαντικά υψηλότερου δείκτη απήχησης

Χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά
Χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά

Δείτε επίσης

Στην ακύρωση του Πρακτικού Συνεδρίασης της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής και Εξέλιξης προχώρησε το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με βάση το οποίο η παρεμβαίνουσα κρίθηκε καταλληλότερη από τον αιτούντα συνυποψήφιό της για τη θέση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Θεραπευτική».

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η κρίση της επταμελούς Επιτροπής για την πρόκριση της παρεμβαίνουσας δεν ήταν νόμιμη και επαρκώς αιτιολογημένη, με αποτέλεσμα να αναπέμψει την υπόθεση στην ίδια για να συντάξει εκ νέου αιτιολογημένο πρακτικό

Ιστορικό

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ αποφάσισε στη συνεδρίαση της 21.12.2015 την προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, κατόπιν αίτησης μέλους ΔΕΠ για εξέλιξή της από τη βαθμίδα της Επίκουρης στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, με γνωστικό αντικείμενο «Θεραπευτική».

Οι ενδιαφερόμενοι προσκλήθηκαν να καταθέσουν γραπτή αξιολόγηση, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια συγκριτική ανάλυση του προφίλ τους και των προσόντων τους, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τη διδακτική τους εμπειρία και δραστηριότητες, το ερευνητικό τους έργο, κλινικό έργο, οργανωτικές και διοικητικές δραστηριότητες και εμπειρίες. Στο πλαίσιο συνεδρίασης της Επιτροπής στις 21.7.2016 η παρεμβαίνουσα επελέγη ομόφωνα ως πρώτη καταλληλότερη για την κατάληψη της θέσης με 7 θετικές ψήφους. Ακολούθησε ψηφοφορία για την υπόδειξη του δεύτερου καταλληλότερου, κατά την οποία ο αιτών έλαβε 6 θετικές ψήφους και ο τρίτος υποψήφιος έλαβε 1 θετική ψήφο.

Μετά την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου από το νόμο προληπτικού ελέγχου νομιμότητας της σχετικής διαδικασίας κρίσης, εκδόθηκε Πρυτανική Πράξη, με την οποία η παρεμβαίνουσα διορίστηκε σε αυτοδίκαια ιδρυόμενη θέση στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας. Η τελευταία αυτή Πράξη του Πρύτανη ακυρώθηκε με την 1429/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατόπιν αίτησης ακύρωσης του αιτούντος. Ειδικότερα, με την δικαστική αυτή απόφαση, αφού διαπιστώθηκαν πλημμέλειες ως προς την αιτιολογία της ψήφου των μελών της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής-Εξέλιξης, ακυρώθηκε η Πρυτανική Πράξη, με την οποία είχε διορισθεί η παρεμβαίνουσα, περαιτέρω δε, η υπόθεση αναπέμφθηκε στη Διοίκηση προκειμένου η ως άνω Επταμελής Επιτροπή να εκφέρει νέα, νόμιμη κρίση, μετά από αξιολόγηση της διδακτικής εμπειρίας των υποψηφίων, πληρέστερη συγκριτική παρουσίαση και εκτίμηση του εν γένει έργου τους και με πλήρη αιτιολόγηση της ψήφου των εκλεκτόρων.

Σε συμμόρφωση προς την απόφαση αυτή του δικαστηρίου συγκροτήθηκε, με απόφαση της 29ης.10.2020 της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής, Ειδική Επταμελής Επιτροπή προς επανάληψη της διαδικασίας, η οποία ολοκληρώθηκε με την ομόφωνη εκλογή της παρεμβαίνουσας και τον διορισμό της, με απόφαση του Αντιπρύτανη του ΕΚΠΑ, σε αυτοδικαίως ιδρυθείσα θέση Αναπληρώτριας Καθηγήτριας.

Οι ισχυρισμοί του αιτούντος

Ο αιτών προέβαλε ότι η εκ νέου απόφαση εκλογής της παρεμβαίνουσας είναι παράνομη και ακυρωτέα, λόγω πλημμελούς αιτιολογίας και παράβασης των άρθρων 95 παρ. 5 Συντάγματος και 50 παρ. 4 του ΠΔ 18/1989, ενόψει των όσων κρίθηκαν με την 1429/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ισχυρίστηκε, η Επταμελής Επιτροπή συρρίκνωσε ανεπίτρεπτα το αντικείμενο του γνωστικού αντικειμένου της προς πλήρωση θέσης, από «Θεραπευτική», όπως είχε προσδιορισθεί στην προκήρυξη, σε «Θεραπευτική εντός της Θεραπευτικής Κλινικής στο νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», με συνέπεια ο αιτών να κρίνεται δεύτερος καταλληλότερος παρά την αποδοχή της υπεροχής του στο κλινικό και ερευνητικό έργο, έναντι της παρεμβαίνουσας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι, δεν διευκρινίζεται εάν η θεραπευτική κλινική του Αλεξάνδρα προσφέρει υπηρεσίες όλων των ειδικοτήτων της παθολογίας ή αντιθέτως αν επικεντρώνεται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο σε γυναικολογικά περιστατικά και δη καρκίνου του μαστού και του αναπαραγωγικού συστήματος της γυναίκας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ασάφεια και αντίφαση σε όλες τις ψήφους των Εκλεκτόρων που βασίζουν την υπεροχή του διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού έργου της παρεμβαίνουσας στην υποτιθέμενη μεγαλύτερη εμπειρία της στον καρκίνο του μαστού και του αναπαραγωγικού συστήματος της γυναίκας.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τον αιτούντα, η αιτιολογία των ψήφων των Εκλεκτόρων ότι η παρεμβαίνουσα υπερτερεί του αιτούντος στο διδακτικό έργο, διότι «διαθέτει ειδικές γνώσεις για την Θεραπευτική» ή έχει «αναπτύξει την εμπειρία και το βιογραφικό της στο γνωστικό αντικείμενο της «Θεραπευτικής» στο πλαίσιο της κλινικής», είναι αντίθετη στην κρίση της ΔΕφΑΘ 1429/2020 (σκέψη 9), κατά την οποία «η διδακτική εμπειρία της παρεμβαίνουσας στην εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών δεν αφορά ειδικά Εσωτερική Παθολογία αλλά Παθολογική Ογκολογία και διδασκαλία φοιτητών στη Θεραπευτική Κλινική, την οποία παρείχε παράλληλα με την εργασία της ως υπότροφος».

Ακολούθως, επέμεινε στο γεγονός ότι, η κρίση της Επταμελούς Επιτροπής σύμφωνα με την οποία η παρεμβαίνουσα υπερτερεί ως προς το ερευνητικό έργο, έναντι του αιτούντος, δεν παρίσταται αιτιολογημένη, διότι από την σύγκριση των βιογραφικών σημειωμάτων των δύο υποψηφίων, προκύπτει σαφώς ότι το ερευνητικό έργο του αιτούντος καλύπτει πολύ ευρύτερο φάσμα από αυτό της παρεμβαίνουσας, το οποίο εστιάζει σε θέματα καρκίνου του μαστού. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι είναι καταλληλότερος για την θέση, λόγω των πολυάριθμων ακαδημαϊκών θέσεων που έχει καταλάβει και των υψηλών θέσεων ευθύνης στο αντικείμενο της εξειδίκευσής του, της διεθνούς εμπειρίας και αναγνώρισής του και του σημαντικά υψηλότερου δείκτη απήχησης.

Η κρίση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έκρινε ότι οι διαπιστώσεις στις οποίες η Επιτροπή στήριξε την κρίση της για την πρόκριση της παρεμβαίνουσας δεν είναι νόμιμες και επαρκώς αιτιολογημένες.

Ειδικότερα, η Θεραπευτική Κλινική, όπως προκύπτει από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της, ασχολείται με ευρύτερο φάσμα παθήσεων και όχι μόνο με το αντικείμενο εξειδίκευσης της παρεμβαίνουσας, προσφέρει δε υπηρεσίες όλων των ειδικοτήτων της παθολογίας, στις οποίες περιλαμβάνεται και το αντικείμενο εξειδίκευσης του αιτούντος, που φαίνεται να καλύπτει μεγαλύτερη ευρύτητα νοσημάτων, έναντι αυτού της παρεμβαίνουσας που φαίνεται να επικεντρώνεται στον γυναικολογικό καρκίνο και δη τον καρκίνο του μαστού.

Περαιτέρω, από τα βιογραφικά των διαδίκων δεν παρίσταται αιτιολογημένη η κρίση της Επταμελούς Επιτροπής ότι η παρεμβαίνουσα υπερτερεί ως προς τη διδακτική της εμπειρία, διότι ο αιτών «έχει σημαντική εμπειρία στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, η οποία επικεντρώνεται στην Εσωτερική Παθολογία και Παθολογική Ογκολογία», ενώ η παρεμβαίνουσα έχει «σημαντική διδακτική εμπειρία στην Εσωτερική Παθολογία και Παθολογική Ογκολογία» και «επιπλέον εμπειρία στη διδασκαλία φοιτητών της Ιατρικής Σχολής και στο μάθημα της Θεραπευτικής, επειδή εργάσθηκε τα τελευταία χρόνια ως Πανεπιστημιακός Υπότροφος στη Θεραπευτική Κλινική». Όμως, από τα βιογραφικά των διαδίκων προκύπτει ότι η διδακτική εμπειρία της παρεμβαίνουσας δεν αφορά ειδικά «Εσωτερική Παθολογία» και «Θεραπευτική» αλλά «Παθολογική Ογκολογία-Καρκίνο Μαστού» και «Ογκολογία I», με διδασκαλία φοιτητών στη Θεραπευτική Κλινική, την οποία παρείχε παράλληλα με την εργασία της ως υπότροφος.

Οι κατά τα ανωτέρω, μεταξύ άλλων, πλημμέλειες καθιστούν πλημμελώς αιτιολογημένο το επίμαχο πρακτικό καθώς και την στηριζόμενη σε αυτό προσβαλλόμενη πρυτανική Πράξη διορισμού, η οποία αποτελεί την τελική Πράξη της επίδικης σύνθετης διοικητικής ενέργειας εκλογής.

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έκρινε ότι, η προσβαλλόμενη Πράξη πρέπει να ακυρωθεί και να αναπεμφθεί η υπόθεση στην Ειδική Επιτροπή προκειμένου να αιτιολογηθεί η κρίση της νομίμως και επαρκώς.

Δείτε την απόφαση στη Qualex: ΔΕφΑθ 2456/2023

- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Πρόσφατες αναρτήσεις

- Διαφήμιση -