fbpx
Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024

Στη Βουλή το ν/σ της δημοσιοποίησης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος πολυεθνικών ομίλων

Πρόσθετες ρυθμίσεις για την προστασία των καταναλωτών κατά την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας

Χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
Χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά

Δείτε επίσης

Στη Βουλή κατατέθηκε την Παρασκευή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2101 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2013/34 όσον αφορά στη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα – Επικαιροποίηση εθνικής νομοθεσίας για τις υποχρεώσεις δημοσιότητας των εταιρειών, και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Με το προς ψήφιση νομοσχέδιο, το οποίο ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 2021/2101, εισάγονται νέες ρυθμίσεις στη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από ορισμένες πολυεθνικές επιχειρήσεις και υποκαταστήματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Θέσπιση κοινών κανόνων για τη διαφάνεια της φορολογίας εισοδήματος εταιρειών

Στόχος του νομοσχεδίου, μέσω της θέσπισης κοινών κανόνων για τη διαφάνεια της φορολογίας εισοδήματος εταιρειών, είναι η προαγωγή του γενικού οικονομικού συμφέροντος και η δημιουργία ενός ισοδύναμου πλέγματος εγγυήσεων για την αποτελεσματική προστασία επενδυτών, πιστωτών και πολιτών.

Ταυτόχρονα οι ρυθμίσεις αποσκοπούν στην έγκαιρη συγκέντρωση εξειδικευμένης στατιστικής πληροφόρησης για την απρόσκοπτη πρόσβαση των επιχειρήσεων της χώρας σε τραπεζική χρηματοδότηση, καθώς και στην προστασία των καταναλωτών κατά την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικότερα, τροποποιείται – συμπληρώνεται ο Ν 4548/2018 στα εξής κατά βάση σημεία:

  • Ορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων υποχρεούνται να υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος συγκεκριμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (τελικές μητρικές επιχειρήσεις, θυγατρικές επιχειρήσεις που ελέγχονται από τελική μητρική επιχείρηση κ.λπ.) καθώς και οι προϋποθέσεις απαλλαγής αυτών από την εν λόγω υποχρέωση.
  • Καθορίζονται: i) το περιεχόμενο της δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος, ii) ο τρόπος σύνταξης και δημοσίευσης της δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος, iii) το κανονιστικό πλαίσιο ρύθμισης επιμέρους θεμάτων κ.λπ.
  • Προσδιορίζεται η ευθύνη των οριζόμενων υπόχρεων αναφορικά με την κατάρτιση, δημοσίευση και διάθεση στο κοινό της δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος των οικείων επιχειρήσεων και περιγράφονται οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περιπτώσεις μη εκπλήρωσης της εν λόγω υποχρέωσης.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου, προβλέπεται για ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων η υποχρέωση καταχώρισης και δημοσίευσης της δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος του Ν 4548/2018 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Επιπλέον, για την επίτευξη της προσήκουσας αξιολόγησης των ενεχύρων των εμπορικών τραπεζών από την Τράπεζα της Ελλάδος και για την εύρυθμη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας, θεσπίζεται η υποχρέωση υποβολής οικονομικών στοιχείων σε συγκεκριμένες κεφαλαιουχικές εταιρείες που δεν ανήκουν στο χρηματοπιστωτικό τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Τέλος, συμπληρώνεται ο Ν 4951/2022 με την εισαγωγή ρυθμίσεων σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, και πιο συγκεκριμένα:

Α) Θεσπίζεται η υποχρέωση των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας να μεταφέρουν, από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, τους πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είχαν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 138 (μη εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής σε κυμαινόμενα τιμολόγια), στο Ειδικό Τιμολόγιο Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, το οποίο δημιουργούν για κάθε κατηγορία πελατών χαμηλής τάσης, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

Β) Καθορίζεται το περιεχόμενο του προαναφερόμενου Ειδικού Τιμολογίου και ο τρόπος διαμόρφωσης της τελικής τιμής προμήθειας ανά μήνα τιμολόγησης.

Γ) Προβλέπεται η υποχρέωση των προμηθευτών να δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους και να κοινοποιούν στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), στοιχεία αναφορικά με το Ειδικό Τιμολόγιο καθώς και με τους συμβατικούς και τιμολογιακούς όρους των προϊόντων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Δ) Παρέχεται η δυνατότητα στους προμηθευτές να διαμορφώνουν και να προσφέρουν στους πελάτες και άλλα προϊόντα, σταθερά ή κυμαινόμενα, κατόπιν έγγραφης αντίρρησης των πελατών σχετικά με τη μετάπτωσή τους στο Ειδικό Τιμολόγιο. Μάλιστα, η αλλαγή προμηθευτή ή τιμολογίου προμήθειας γίνεται οποτεδήποτε και δεν συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης του προμηθευτή λόγω της πρόωρης αποχώρησης του Πελάτη, εκτός από την περίπτωση διακοπής σύμβασης σταθερής τιμής ορισμένου χρόνου.

Ε) Η παρακολούθηση εφαρμογής των προτεινόμενων διατάξεων γίνεται από τη ΡΑΑΕΥ, η οποία σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων εκ μέρους του προμηθευτή επιβάλλει σε βάρος του το κατάλληλο κάθε φορά πρόστιμο.

Δείτε τη σχετική Έκδοση: Αντιμετώπιση της διεθνούς φοροαποφυγής και φορολογική αβεβαιότητα

Δείτε τη σχετική Αρθρογραφία στη Qualex: Ελάχιστος παγκόσμιος εταιρικός φόρος και η Οδηγία 2022/2523/ΕΕ – Εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ένωση

- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Πρόσφατες αναρτήσεις

- Διαφήμιση -