fbpx
Τετάρτη, 24 Ιουλίου, 2024

Βουλή: Κατατέθηκε το ν/σ για τα ανασφάλιστα οχήματα – Νέο σύστημα ελέγχων και κυρώσεων

Περιέχονται διατάξεις για κλιμακωτά πρόστιμα που αφορούν στην εκπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας καθώς και για τη διαδικασία αδρανοποίησης και διαγραφής από τα μητρώα οχημάτων

Χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
Χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά

Δείτε επίσης

Στη Βουλή κατατέθηκε την Τρίτη 11 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118 για την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/858 σχετικά με το πιλοτικό καθεστώς υποδομών της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, ειδικότερες ρυθμίσεις για τα οχήματα και τη δημόσια περιουσία και άλλες διατάξεις».

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι: α) η εξασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας των ζημιωθέντων από αυτοκινητικά ατυχήματα, σε περίπτωση αφερεγγυότητας ασφαλιστικής επιχείρησης, β) η διοικητική τακτοποίηση των αδρανών και ανασφάλιστων οχημάτων, γ) η πιλοτική ρύθμιση των υποδομών της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, δ) η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με ταυτόχρονη διευθέτηση της κατάστασης των διακατεχόμενων ακινήτων του δημοσίου και ε) η κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι:

α) η επικαιροποίηση του ΠΔ 237/1986 (Α’ 110) περί υποχρέωσης ασφάλισης αστικής ευθύνης, στη βάση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της Oδηγίας 2009/103/ΕΚ σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρέωσης προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής,

β) η θέσπιση ειδικών διαδικασιών για την εκκαθάριση των μητρώων οχημάτων που τηρούν οι υπηρεσίες του Δημοσίου από τα αδρανή οχήματα και για τον εντοπισμό οχημάτων που κυκλοφορούν χωρίς να πληρούν τους νόμιμους όρους, η επικαιροποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου θέσης και άρσης της κατάστασης ακινησίας οχημάτων, καθώς και του τρόπου μείωσης των προσαυξήσεων των τελών κυκλοφορίας,

γ) η επικαιροποίηση των Ν 4514/2018 (Α’ 14), περί αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων, 4548/2018 (Α’ 104), περί αναμόρφωσης του δικαίου ανωνύμων εταιρειών, και 4099/2012 (Α’ 250), περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανωνύμων εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, στη βάση του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2022 σχετικά με ένα πιλοτικό καθεστώς για υποδομές της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού και την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) 600/2014 και (ΕΕ) 909/2014 και της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (L 151), 

δ) η τροποποίηση του Ν 3867/2010 (Α’ 128), περί εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης, σύστασης εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής και οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, 

ε) η τροποποίηση του Ν 5024/2023 (Α’ 41), περί ρυθμίσεων για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και ακινήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, και 

στ) η θέσπιση ειδικών ρυθμίσεων για το προσωπικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Από την αιτιολογική έκθεση

Μέρος Β’: Επιδιώκεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ρυθμιστικού πλαισίου για την ασφάλιση των αυτοκινήτων και ιδιαίτερα για την αστική ευθύνη που προκύπτει από τη χρήση τους, καθώς οι υφιστάμενες ρυθμίσεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις εξελίξεις στον χώρο των μεταφορών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μέρος Γ’: Εισάγεται ένα πλήρες σύστημα εξεύρεσης και εκκαθάρισης αδρανών και ανασφάλιστων οχημάτων.

Μέρος Δ’: Εισάγονται ρυθμίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2022 σχετικά με ένα πιλοτικό καθεστώς για υποδομές της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού και την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) 600/2014 και (ΕΕ) 909/2014 και της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (L 151). Δεδομένης της ταχείας ανάπτυξης της τεχνολογίας, η τεχνολογία του κατανεμημένου καθολικού είναι ένα νέο κεφάλαιο, το οποίο είναι σε μεγάλο βαθμό αρρύθμιστο. Δεδομένου μάλιστα και του μεγάλου βαθμού οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται γύρω από τη τεχνολογία αυτή, δημιουργούνται ζητήματα που άπτονται της προστασίας των επενδυτών, της ακεραιότητας της αγοράς και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, για τα οποία πρέπει να υπάρξει ένα κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο.

Μέρος Ε’: Ρυθμίζεται ειδικότερα η απόδοση των εισφορών που αναλογούν στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Μέρος ΣΤ’: Εισάγονται νομοθετικές παρεμβάσεις προκειμένου να απλοποιηθεί το πλαίσιο σχετικά με τη χρήση ακινήτων του Δημοσίου από καλόπιστους ιδιώτες. 

Μέρος Ζ’: Αυξάνεται η διάρκεια της από 4.2.2003 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε.

Μέρος Η’: Επιδιώκεται η ενίσχυση της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την επαρκή στελέχωση και την καλύτερη λειτουργία τους, αποσαφηνίζεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Στρατοπέδου Μαρκόπουλου Χανίων, χορηγούνται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, καθώς και πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακίνητης Περιουσίας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.», καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μετά την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, επεκτείνονται τα κριτήρια χαρακτηρισμού οφειλέτη ως ευάλωτου και τέλος, παρατείνονται συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το προσωπικό καθαριότητας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Δείτε το ν/σ εδώ

- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Πρόσφατες αναρτήσεις

- Διαφήμιση -