fbpx
Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024

Δήμος Περάματος: Προκήρυξη πρόσληψης 1 δικηγόρου

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων

Χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
Χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά

Δείτε επίσης

Ο Δήμος Περάματος προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου, με πάγια μηνιαία αντιμισθία στον Δήμο Περάματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Το αντικείμενο της απασχόλησης του/της θα είναι η κάλυψη των γενικών νομικών θεμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου Περάματος και η υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Περάματος, ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών σε όλες τις υποθέσεις του.

Επίσης, θα παρακολουθεί την ισχύουσα νομοθεσία και θα αξιοποιεί όλα τα νομικά κείμενα τα οποία εκδίδονται στην διάρκεια του χρόνου, με στόχο τη διασφάλιση της τήρησης των θεσμικών απαιτήσεων σε κάθε φάση του κύκλου ζωής τους (νομιμότητα των διοικητικών πράξεων, των δημόσιων συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους και των προκηρύξεων για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους), καθώς και τη διασφάλιση της ύπαρξης νομικής υποστήριξης της ομάδας έργου όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

Θα διενεργεί έλεγχο τίτλων και θα τελεί τις δέουσες διαδικαστικές ενέργειες στα Υποθηκοφυλακεία και στα Κτηματολογικά Γραφεία.

Θα κάνει ανασκόπηση και έγκριση νομικών εγγράφων όπως συμβάσεις, προκηρύξεις κτλ., γνωμοδοτήσεις επί ενστάσεων & αιτήσεων θεραπείας.

Θα παραλαμβάνει δικόγραφα τα οποία απευθύνονται στον Δήμο και στα Νομικά του Πρόσωπα και θα τηρεί το αναγκαίο αρχείο.

Θα παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Επιτροπής και των άλλων συλλογικών οργάνων του Δήμου Περάματος, κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο από τη Δημοτική Αρχή.

Θα εκτελεί οποιαδήποτε εργασία η οποία θα ανατίθεται από τον Δήμαρχο Περάματος και θα αφορά το αντικείμενο της αρμοδιότητάς του.

Θα ενημερώνει τον Δήμαρχο για κάθε υπόθεση και θα έχει παρουσία στο Δήμο. Ο/Η Δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση κατηγορίας ειδικών θέσεων του Δήμου Περάματος και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

Ο/Η Δικηγόρος που θα προσληφθεί υποχρεούται σε παροχή υπηρεσίας στο οικείο κατάστημα της έδρας του Δήμου Περάματος για χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιων δικαστικών ή διοικητικών αρχών, για υποθέσεις του Δήμου και των ΝΠΔΔ.

 Ο/Η προσληφθείς θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4354/2015, όπως ισχύει και θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό φορέα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τους υπηρετούντες δικηγόρους σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση πρέπει:

α) Να είναι Έλληνες πολίτες.

β) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής της αλλοδαπής.

γ) Να είναι δικηγόροι μέλη εγγεγραμμένα σε Δικηγορικό Σύλλογο με δικαίωμα παράστασης στον Άρειο Πάγο.

δ) Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Κώδικά Δικηγόρων (Ν 4194/2013).

ε) Να έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις Στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

ζ) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μη τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

η) Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους.

θ) Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού, που προβλέπονται για τους δημοτικούς υπαλλήλους, του πρώτου μέρους (άρθρα 11 έως και 17) του Ν 3584/2007.

ι) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν 1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013).

κ) Να μην κατέχουν άλλη έμμισθη θέση. Υποψήφιες/οι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιες/οι, αν συνυποβάλλουν, μαζί με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά, υπεύθυνη δήλωση ότι, εφόσον προσληφθούν στη θέση που προκηρύσσεται με την παρούσα, θα παραιτηθούν από την έμμισθη θέση που κατέχουν.

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Πρόσφατες αναρτήσεις

- Διαφήμιση -