fbpx
Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024

Εθνική Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση 2 θέσεων Συμβούλων

Οι Σύμβουλοι της Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης

Χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά
Χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά

Δείτε επίσης

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση 2 θέσεων Συμβούλων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με πενταετή θητεία.

Α. Σύσταση και συγκρότηση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)

1. Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων έχει ως αντικείμενο α) την ανάπτυξη και προαγωγή της εθνικής στρατηγικής, πολιτικής και δράσης στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, τη διασφάλιση της διαφάνειας, αποτελεσματικότητας, συνοχής και εναρμόνισης των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημόσιων συμβάσεων προς το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, τη διαρκή βελτίωση του νομικού πλαισίου των δημόσιων συμβάσεων και την τήρησή του από τα δημόσια όργανα και τις αναθέτουσες αρχές και β) την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ύστερα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής.

2. Η Αρχή είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή, απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές και υποστηρίζεται διοικητικά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η Αρχή υπόκειται μόνο σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 138Α του Κανονισμού της Βουλής (Α΄ 106) και στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

3. Η Αρχή αποτελείται από τον Πρόεδρο, δέκα (10) Συμβούλους και τριάντα (30) μέλη.

Β. Περιγραφή της θέσης

1. Αρμοδιότητες

Οι Σύμβουλοι ασκούν τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται και μεριμνούν για την εύρυθμη λειτουργία των οργανικών μονάδων και των Κλιμακίων που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους. Ειδικότερα, συντονίζουν και κατευθύνουν τα μέλη και το επιστημονικό προσωπικό της Αρχής που υπάγεται στον τομέα αρμοδιότητάς τους και προΐστανται των Κλιμακίων σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής.

2. Διαδικασία επιλογής των Συμβούλων της Αρχής

Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υποβάλλεται, με μέριμνα του Υπουργού Δικαιοσύνης, κατάλογος των υποψηφίων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Μαζί με τον κατάλογο υποβάλλεται εισήγηση για την επιλογή δύο (2) Συμβούλων από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, δεδομένου ότι οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και Επενδύσεων είχαν υποβάλει σχετική εισήγηση κατόπιν της υπ’ αρ. 26953οίκ./24.6.2022 (Α.Σ.Ε.Π. 39) ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι Σύμβουλοι διορίζονται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής που παρέχεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό της Βουλής.

3. Αποδοχές

Ως προς τις αποδοχές των Συμβούλων της Αρχής εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 22 του N 4354/2015 (Α΄ 176) και η παρ. 13 του άρθρου 13 του N 2703/1999 (Α΄ 72), καθώς και η υπ’ αρ. 19147/20.6.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 517) κοινή υπουργική απόφαση.

Γ. Νόμιμες προϋποθέσεις – Προσόντα

Στις θέσεις των Συμβούλων της Αρχής επιλέγονται: α) συνταξιούχοι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι ή Σύμβουλοι του Συμβουλίου της Επικρατείας, β) συνταξιούχοι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι ή Σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γ) συνταξιούχοι Πρόεδροι Εφετών ή Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων με εμπειρία στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, δ) συνταξιούχοι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι ή νομικοί σύμβουλοι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με εμπειρία στο δίκαιο των δημόσιων συμβάσεων, ε) ομότιμοι Καθηγητές Νομικών Σχολών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας, με γνωστικό αντικείμενο συναφές προς το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων.

Δ. Κωλύματα – Ασυμβίβαστα

α) Στο πρόσωπο των Συμβούλων δεν πρέπει να συντρέχουν τα κωλύματα της παρ. 4 και 6 του άρθρου 3 του N 3051/2002 (Α΄ 220), με την επιφύλαξη του άρθρου 349 του N 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του N 4912/2022.

β) Οι Σύμβουλοι της Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τελούν δε, για το λόγο αυτόν, σε αναστολή άσκησης οποιουδήποτε άμισθου ή έμμισθου δημόσιου ή δικηγορικού λειτουργήματος, συμπεριλαμβανομένης της ιδιότητας του εταίρου δικηγορικής εταιρείας, ή οποιασδήποτε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας. Αν κατέχουν, με οποιαδήποτε ιδιότητα, έμμισθη θέση στον δημόσιο τομέα, κατά την έννοια της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του N 4270/2014 (Α΄ 143), απαλλάσσονται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, από την υποχρέωση άσκησης των καθηκόντων της θέσης τους.

γ) Οι Σύμβουλοι της Αρχής απαγορεύεται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να ασκούν οποιουδήποτε είδους εμπορική δραστηριότητα ή να είναι μέτοχοι ή να εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο σε οικονομικό φορέα που αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων.

δ) Οι Σύμβουλοι της Αρχής απαγορεύεται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να είναι μέλη πολιτικού κόμματος.

ε) Δεν διορίζεται σε θέση Συμβούλου της Αρχής εκείνος ο οποίος έχει ο ίδιος ή ο σύζυγός του ή πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή συγγενής του μέχρι β΄ βαθμού ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, με το οποίο συνδέεται στενά, άμεσο προσωπικό, οικονομικό ή άλλου είδους συμφέρον, το οποίο να επηρεάζει ή να φαίνεται να επηρεάζει την αμερόληπτη και αντικειμενική κρίση του κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Ε. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής (υποψηφιοτήτων)

1. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για διορισμό στις προκηρυσσόμενες θέσεις και διαθέτουν τα απαιτούμενα από την παρούσα προκήρυξη τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Α7)

Μεσογείων 96 Τ.Κ. 11527

2. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από: α) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, β) υπεύθυνη δήλωση ότι στο πρόσωπο του υποψηφίου δεν συντρέχει κάποιο από τα προβλεπόμενα κωλύματα διορισμού ή ότι αν ο υποψήφιος επιλεγεί θα προβεί, αμέσως μετά την διατύπωση γνώμης από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και πριν τον διορισμό του στις απαιτούμενες ενέργειες προς άρση τυχόν κωλύματος, καθώς και γ) οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο αποδεικνύει την απαιτούμενη εμπειρία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αποφάσεων και επιστημονικών δημοσιεύσεων.

3. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Πρόσφατες αναρτήσεις

- Διαφήμιση -