fbpx
Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

Σε διαβούλευση το ν/σ του ΥΠΑΑΤ – Συστήνονται Αγροτικά Τμήματα στα Επιμελητήρια

Εισάγονται ρυθμίσεις για την στήριξη των πληγέντων αγροτών από τις θεομηνίες

Χρόνος ανάγνωσης 6 λεπτά
Χρόνος ανάγνωσης 6 λεπτά

Δείτε επίσης

Αναρτήθηκε προς διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο: «Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων και άλλες διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης».

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφενός εισάγουν ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την στήριξη των αγροτών και αφετέρου ρυθμίζουν λειτουργικά ζητήματα και την ενίσχυση των πληγέντων αγροτών από τις θεομηνίες (πυρκαγιές, πλημμύρες).

Στόχοι του σχεδίου νόμου:

  • Δημιουργεί κτηνοτροφικά πάρκα για τον σταυλισμό των ζώων στηρίζοντας τη βιωσιμότητα των μικρών κτηνοτροφικών επιχειρήσεων.
  • Αντιμετωπίζει τη γραφειοκρατία και δίνει λύση στο χρόνιο πρόβλημα των ενδικοφανών αλιευτικών προσφυγών.
  • Εισάγει ρυθμίσεις για τον αλιευτικό τουρισμό και τις υδατοκαλλιέργειες.
  • Δημιουργεί επαρκές πλαίσιο για την παράλληλη παραγωγή αγροτικών προϊόντων και λειτουργία φωτοβολταϊκών σε γη υψηλής παραγωγικότητας.
  • Βοηθά την καθημερινότητα των παραγωγών και επιλύει χρόνια προβλήματά τους, εξασφαλίζοντας την εν γένει βιωσιμότητά τους.
  • Διευθετεί και εξορθολογίζει λειτουργικά, κανονιστικά και νομοθετικά ζητήματα πάσης φύσεως.
  • Εξασφαλίζει την βελτίωση της λειτουργίας οργανισμών.
  • Συστήνει Αγροτικά Τμήματα στα Επιμελητήρια ενισχύοντας την αγροτική επιχειρηματικότητα.

Το σχέδιο νόμου αποτελείται από 47 άρθρα, τα οποία περιλαμβάνουν:

Άρθρα 3-7: Προωθείται ο εξορθολογισμός χρήσης φυσικών διαθέσιμων χώρων κτηνοτροφίας, μέσω της δημιουργίας ομαδικών και οργανωμένων χώρων σταυλισμού των ζώων, εναρμονιζόμενοι με τις ενωσιακές απαιτήσεις. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των μικρών εκμεταλλεύσεων, η αύξηση της παραγωγικότητας των ζώων για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε προϊόντα κτηνοτροφικής παραγωγής και η βελτίωση, τόσο της ποιότητας των προϊόντων, όσο και των συνθηκών εργασίας.

Άρθρα 8-13: Διορθώνονται παθογένειες χρόνων με τον εξορθολογισμό των διαδικασιών εξέτασης ενδικοφανών αλιευτικών προσφυγών. Συστήνεται ειδική επιτροπή εξέτασής τους από εδώ και στο εξής και διασφαλίζεται η έκδοση αιτιολογημένης απόφασης εντός 120 ημερών από την ημερομηνία προσφυγής. Παράλληλα, διευθετούνται όλες οι παρελθούσες προσφυγές που έχουν συσσωρευτεί στο πέρασμα των χρόνων.

Άρθρα 14-18: Διευθετούνται ζητήματα της υδατοκαλλιέργειας. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους φορείς μονάδων υδατοκαλλιέργειας να χρησιμοποιούν τα επαγγελματικά-βοηθητικά τους σκάφη για την μετακίνηση τουριστών, εφόσον αυτοί θα συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού στις εγκαταστάσεις τους. Ρυθμίζεται το πλαίσιο για την αναμίσθωση εκτάσεων υδατοκαλλιέργειας, όπως και οι κυρώσεις για εκπρόθεσμες αιτήσεις. Ακόμα, όσον αφορά τις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), τίθεται ως προαπαιτούμενο η έγκριση όλων των εμπλεκόμενων φορέων διαχείρισής τους για την οποιαδήποτε νέα χρήση υδατοκαλλιέργειας εντός αυτών. Τέλος, διευρύνεται η περίοδος απομάκρυνσης αυθαίρετων εγκαταστάσεων από τις 20 στις 60 μέρες, λαμβάνοντας υπόψη τις απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες που μπορεί να επικρατούν.

Άρθρα 19-23: Ρυθμίζονται ζητήματα για την προστασία της φυτοϋγείας, προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της φυτοϋγείας που επισύρουν την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, καθώς και το εύρος των προστίμων. Επιπροσθέτως καθορίζεται η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων και προβλέπεται η δυνατότητα του θιγόμενου να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή κατά της απόφασης επιβολής προστίμου, ως απαραίτητο μέσο άμυνας.

Άρθρα 24-26: Επικαιροποιείται το πεδίο εφαρμογής του Ν 721/1977, ώστε να προβλέπει ρητά όλους τους τύπους βιοκτόνων προϊόντων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και για λόγους εναρμόνισης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Συγκεκριμένα το άρθρο 30 του ανωτέρω νόμου, όπως ισχύει, αναφέρει τύπους βιοκτόνων προϊόντων πριν τον επίσημο ορισμό τους μέσω του Κανονισμού των βιοκτόνων. Επιπλέον κάποιοι τύποι βιοκτόνων προϊόντων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τα αντιρρυπαντικά, δεν αναφέρονται ξεκάθαρα. Εκτός της αντιμετώπισης των ανωτέρω ζητημάτων, δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων του Ν 721/1977 και σε τυχόν μελλοντικούς τύπους βιοκτόνων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρα 27-29: Στοχεύοντας συνολικά στην ενίσχυση της ποιότητας των τροφίμων, ξεκαθαρίζεται περαιτέρω το τοπίο αναφορικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στο χώρο των τροφίμων και τις διατάξεις που ισχύουν περί αυτών. Ιδρύεται Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος στο Ηράκλειο Κρήτης, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες της Κρήτης να εκπαιδευτούν και να γίνουν πιστοποιημένοι επαγγελματίες στον τομέα του κρέατος, χωρίς να χρειαστεί να μεταβούν στην Αθήνα που είναι η πλησιέστερη αντίστοιχη σχολή. Ρυθμίζονται επίσης θέματα αρμοδιοτήτων των Γενικών Διευθύνσεων Τροφίμων και Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ.

Άρθρα 30-32: Αφορούν στις πληγείσες περιοχές της χώρας μας από πυρκαγιές και πλημμύρες των τελευταίων μηνών. Ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα το απαιτητικό έργο της στήριξης των πληγέντων που περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των πυρκαγιών του Ιουλίου και του Αυγούστου 2023, της κακοκαιρίας «Daniel», ενώ παράλληλα ενισχύεται το έργο των εκτιμητών και αίρονται περιορισμοί που τους επηρεάζουν, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών εκτίμησης και παροχής ενισχύσεων στους πληγέντες. Φροντίζεται ώστε οι αποζημιώσεις να φθάσουν ακέραιες στα χέρια των ωφελουμένων, χωρίς να υποστούν καμία κράτηση για κανέναν λόγο, ανεξαρτήτως υποχρεώσεων των αποζημιωθέντων. Αντιμετωπίζεται δε το ζήτημα της αποκομιδής και υγειονομικής ταφής των νεκρών ζώων.

Άρθρα 33-38: Αφορούν σε διαδικαστικές διατάξεις για την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα με το άρθρο 33 διασφαλίζεται η επισιτιστική ασφάλεια της χώρας προστατεύοντας την αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από επενδύσεις που αφορούν τον τομέα της ενέργειας (αγροφωτοβολταϊκά). Με το άρθρο 35 δίνεται η δυνατότητα σε ομάδες παραγωγών (νομικά πρόσωπα) να μπορούν να εγκαταστήσουν μονάδες αποθήκευσης και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων σε γεωργικές εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί υψηλής παραγωγικότητας. Να σημειωθεί ότι η δυνατότητα αυτή υπάρχει ήδη για μεμονωμένους παραγωγούς (φυσικά πρόσωπα). Με το άρθρο 36 δίνεται χρονική παράταση στους συνεταιρισμούς για να επικαιροποιήσουν τα καταστατικά τους, κατανοώντας τις υγειονομικές δυσκολίες που υπήρχαν τα τελευταία χρόνια και λειτουργούσαν αποτρεπτικά ως προς την πραγματοποίηση των απαραίτητων γενικών συνελεύσεων. Με το άρθρο 37 καθορίζεται το πεδίο ευθύνης του κάθε ελεγκτικού μηχανισμού, καλύπτοντας κενά σε στάδια της διαδικασίας παραγωγής και μεταποίησης τροφίμων, εξασφαλίζοντας έτσι την εύρυθμη εκτέλεση ελέγχων σε κρίσιμα σημεία που αυτοί απαιτούνται, εναρμονιζόμενοι με τις ενωσιακές υποδείξεις. Αποδεικνύεται με το άρθρο 38 στην πράξη, το κοινωνικό πρόσωπο του ΥΠΑΑΤ με την δωρεάν παραχώρηση οικοπέδου για την ανέγερση Επαγγελματικού Λυκείου στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών στη Θεσσαλονίκη. Η παιδεία είναι ένα αγαθό στο οποίο θα πρέπει όλοι να έχουν πρόσβαση και είναι υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει όποια διευκόλυνση μπορεί προς αυτό το σκοπό.

Άρθρο 39: Επιλύεται το πρόβλημα έλλειψης στελεχών της Υπηρεσίας Διαχείρισης Έργων Ταμείου Ανάκαμψης (ΥΔΕΤΑ) του ΥΠΑΑΤ μέσω της δημιουργίας μητρώου ελεγκτών-επαληθευτών, όπως άλλωστε συμβαίνει στην πλειοψηφία των υπηρεσιών που διαχειρίζονται ευρωπαϊκούς πόρους. Την ίδια στιγμή, επαναπροσδιορίζεται το ετήσιο όριο αμοιβών γνωμοδοτικών επιτροπών και ομάδων ελέγχου, αυξάνοντας την διαθεσιμότητα των στελεχών, ενώ ακόμα αντιμετωπίζονται υπάρχουσες μισθολογικές διαφορές.

Άρθρα 40-43: Περιέχονται διατάξεις που αφορούν στην οργάνωση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Διευκολύνεται η καθημερινότητα των παραγωγών του Αιγαίου αλλά και η καθημερινή λειτουργία του ίδιου του οργανισμού, με την μεταφορά της έδρας του παραρτήματος ΓΕΩΤΕΕ από την Σύρο στην Μυτιλήνη, απόφαση που έχει ήδη εγκρίνει ομόφωνα το ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ. Γίνονται αναγκαίες αλλαγές στον κανονισμό του ΓΕΩΤΕΕ, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του και την αποφυγή ταύτισης των πεδίων εφαρμογής διαφορετικών κανονισμών, με αποτέλεσμα την πιο εύρυθμη λειτουργία του συνολικά.

Άρθρα 44-46: Διαμορφώνεται το πλαίσιο για τη δημιουργία Αγροτικών Τμημάτων στα Επιμελητήρια, προς υποστήριξη των αγροτών. Εν συνεχεία των παραπάνω αλλαγών για την εισαγωγή Αγροτικών Τμημάτων στα Επιμελητήρια, προσδιορίζεται ο αριθμός των αντιπροσώπων των τμημάτων αυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο των Επιμελητηρίων.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 09:00.

Δείτε τη σχετική Έκδοση: Αγροτικοί Συνεταιρισμοί

- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Πρόσφατες αναρτήσεις

- Διαφήμιση -